Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Meer informatie over ons cookiebeleid lees je in onze privacy statement.

Sluiten

Algemene Voorwaarden Hinloopen Klene Belastingen en Administratie

Algemeen
Artikel 1
a.  In deze voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:
• levering: hieronder wordt mede verstaan het uit­voeren van werkzaamheden;
• opdrachtnemer: Hinloopen Klene Belastingen en Administratie;
• opdrachtgever: de (potentiële) opdrachtgever van de opdrachtnemer;
• overmacht: gevallen waarin handelen niet kan worden toegerekend aan de opdrachtnemer.
b.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepas­sing, op alle rechtsverhoudingen tussen op­drachtgever en opdrachtnemer, behoudens voor zover dat op grond van dwingend recht niet is toegestaan. Alle bepalingen van deze voor­waarden zijn tussen partijen van kracht, voor zo­ver hier niet schriftelijk uitdrukke­lijk van is afge­weken.

Strekking
Artikel 2 
a.  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij op­drachtnemer in zijn aanbiedingen of prijsop­gaven aan opdrachtgever uitdrukkelijk anders heeft vermeld.
b.  Naast de specifiek overeengekomen werk­zaamheden behelst de opdracht alle hande­lingen die -gelet op de rechtsverhouding – naar het oordeel van opdrachtnemer dienstig kunnen zijn aan de hiervoor bedoelde werkzaamheden.
c.  De opdrachtgever met wie eenmaal op de onder­havige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op nadien met de opdrachtnemer gesloten overeen­komsten.

Totstandkoming
Artikel 3
Voor zover daarvan niet is afgeweken komen overeenkomsten tot stand conform de regels gegeven in het Burgerlijk Wetboek. Indien het belang van op­drachtgever onmiddellijk geheel of gedeeltelijke le­vering door opdrachtnemer vereist, dan wel indien opdrachtgever uitdrukkelijk onmid­dellijke levering heeft verzocht, wordt de overeen­komst geacht tot stand te zijn gekomen doordat door opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk feitelijk tot levering aan opdrachtgever is overgegaan.

Verplichtingen opdrachtnemer
Artikel 4
a.  De opdrachtnemer is gehouden de werkzaam­heden als goed opdrachtnemer uit te voeren, één en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.
b.  De werkzaamheden worden verricht met inacht­neming van eventueel daarop toepasselijke wet­telijke bepalingen.
c.  Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstel­ligen, behoort het daadwerkelijk behalen van dit be­oogde eindresultaat niet tot de verplich­tingen van opdrachtnemer.

Verplichtingen opdrachtgever
Artikel 5 
a.  De opdrachtgever dient tijdig en volledig mee te werken aan de werkzaamheden van opdracht­nemer. Opdrachtgever dient alle handelingen na te laten welke de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer frustreren dan wel onmoge­lijk maken.
b.  Op de opdrachtgever rust de verplichting aan de opdrachtnemer tijdig, volledig en op de juiste wij­ze alle gegevens, inlichtingen en bescheiden te verstrekken welke benodigd zijn voor uitvoe­ring van de opdracht.

Vertrouwelijk
Artikel 6
De opdrachtnemer verplicht zich om alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de opdracht, welke in redelijkheid hebben te gelden als vertrou­welijk en geheim, als zodanig te behandelen. De opdrachtnemer zal deze verplichting eveneens op­leggen aan personen in zijn dienst. De opdracht­nemer is niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door deze personen.

Samenwerking met derden
Artikel 7
a.  De opdrachtnemer kan bij de uitvoering van zijn opdracht andere, niet tot zijn eigen on­derneming behorende, deskundigen inschakelen.
b.  De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprake­lijkheid voor de werkzaamheden, die door der­den, waaronder de onder artikel 7a genoemde deskundigen, worden verricht.

Tekortkomingen opdrachtnemer
Artikel 8
a.  De opdrachtnemer is, na voorafgaande ingebre­kestelling, verplicht om tekortkomingen om niet te herstellen, mits de herstelwerkzaamheden niet meer omvangrijk zijn dan de oorspronkelijke werkzaamheden waarbij de tekortkoming zich voordeed. Indien de herstelwerkzaamheden meer omvangrijk zijn, is de opdrachtnemer slechts verplicht deze herstelwerkzaamheden uit te voeren, indien de opdrachtgever zich vooraf­gaand schriftelijk bereid verklaart deze extra werkzaamheden te vergoeden.
b.  De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtge­ver slechts aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van een tekortkoming van de opdrachtnemer of van personen in zijn dienst; opdrachtnemer is dan ook niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade. Eén en ander onverminderd de hierna omschreven nadere be­perkingen.
c.  Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor werkzaamheden welke hebben geleid tot het doen van fiscale aangifte vervalt uiterlijk 60 maanden (5 jaar) nadat de fiscale aangiftes van het desbetreffende boekjaar zijn ingediend, te vermeerderen met de termijn waarvoor uitstel is verleend.
d.  Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt in elk der navolgende gevallen:
-    indien de opdrachtgever een eventuele belas­tingcontrole over het betreffende tijdvak niet heeft doen begeleiden door de  opdrachtne­mer,
-    indien de opdrachtgever de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld de betref­fende tekort­koming te herstellen; 
-    ingeval verdere werkzaamheden naar aanlei­ding van c.q. in ver­band met die tekortkoming, zonder schriftelijke instemming van de op­drachtnemer, hebben plaatsgevon­den door een derde.
e.  Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt indien de opdrachtgever verzuimt gevolg te geven aan zijn wettelijke klachtplicht. Als be­kwame tijd in dit verband geldt niet meer dan 1 maand nadat de opdrachtgever het gebrek in de prestatie heeft ontdekt of redelijkerwijs had moe­ten ontdekken.
f.   De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot hetgeen door zijn beroepsaansprake­lijkheidsverzeke­raar ter zake wordt uitgekeerd ver­meerderd met een eventueel toepasselijk eigen risico.

Tekortkomingen opdrachtgever
Artikel 9
a.  Indien en voor zover tekortkomingen bij de uit­voering van de werkzaamheden verricht door opdrachtnemer het gevolg zijn van de omstan­digheid dat door opdrachtgever niet, niet tijdig of niet in voldoende mate aan de op hem rustende verplichtingen conform artikel 5 heeft voldaan, is de opdrachtnemer daarvoor in het geheel niet aansprakelijk.
b.  Herstel van voornoemde tekortkomingen zal in een dusdanig geval op kosten van de opdracht­gever geschieden.

Beëindiging opdracht
Artikel 10
a.  Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer kunnen te allen tijde een gegeven opdracht opzeggen met inachtneming van de termijn hier­na bedoeld onder c.
b.  Opzegging van de opdracht dient te geschieden middels aangetekende brief.
c.  Bij iedere beëindiging van een opdracht wordt tussen het tijdstip van mededeling van deze beëindiging en het tijdstip waarop deze beëindi­ging van kracht wordt een zodanige periode in acht genomen, welke minimaal bestaat uit één maand, dat de opdrachtnemer de onderhanden werkzaamheden c.q. de administratie in een zo­danige staat kan brengen, opdat overdracht er­van aan de opdrachtgever c.q. een door de op­drachtgever aan te wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van die werkzaam­heden, op aanvaardbare wijze uitvoerbaar is.
d.  De aan de opdrachtnemer gegeven opdracht vervalt niet door de dood van de opdrachtgever; diens rechten en verplichtingen gaan over op zijn erfgenamen en/of rechtsopvolger.

Opschorting/ontbinding/beëindiging door opdrachtnemer
Artikel 11
Onverminderd de in deze voorwaarden genoemde algemene opschortings- of ontbindingsbevoegdheid heeft opdrachtnemer, indien opdrachtgever enige verplichting uit de door partijen gesloten overeen­komst niet tijdig, niet, onvolledig of onvoldoende na­komt, faillissement dan wel surseance heeft aange­vraagd (door een derde), onder opdrachtgever be­slag in welke vorm dan ook is gelegd, opdrachtge­ver zijn onderneming geheel of gedeeltelijk liqui­deert dan wel stil legt dan wel overdraagt, niet tijdig de door hem verschuldigde declaraties voldoet, het recht om:
a.  te allen tijde een gegeven opdracht onmiddellijk te beëindi­gen welke opzegging dient te geschie­den mid­dels aangetekende brief;
b.  vooruitbetaling, dan wel zekerheidsstelling van opdrachtgever te vragen -voor alle bestaande dan wel in de toekomst af te sluiten overeenkom­sten -alvorens opdrachtnemer met de levering van zijn (verdere) werkzaamheden aanvangt;
c.  zijn werkzaamheden op te schorten;
d.  de desbetreffende overeenkomst geheel of, voor zover niet uitgevoerd, gedeeltelijk ontbonden te achten, door verzending aan opdrachtgever van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtge­ver, zonder dat de rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, één en ander onverminderd de aan opdrachtnemer toekomende rechten tot schadevergoeding wegens ontbinding;
e.  indien opdrachtnemer gebruikmaakt van haar rechten als verwoord in dit artikel, dan is op­drachtnemer jegens opdrachtgever nimmer aan­sprakelijk voor de daaruit eventueel ontstane schade, zowel direct als indirect.

Aanlevering, levertijd en levering
Artikel 12
a.  Behoudens nadere overeenkomst(en) tussen op­drachtgever en opdrachtnemer geschiedt de aanlevering der benodigde stukken, boeken, be­scheiden, administratieve en/of andere gege­vens e.d. door of namens opdrachtgever aan op­drachtnemer, evenals de levering door opdracht­nemer aan opdrachtgever, op door opdrachtne­mer te bepalen wijze en in een door opdracht­nemer te bepalen vorm en aantal.
b.  Indien de opdrachtgever in gebreke blijft bij na­koming van het in sub a. genoemde, ongeacht de reden hiervan, is de opdrachtnemer bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten. Eventueel hieruit voortvloeiende schade, in welke vorm en omvang dan ook, kan niet leiden tot aansprake­lijkheid van de opdrachtnemer.

Retentierecht
Artikel 13
a.  Opdrachtgever en opdrachtnemer komen uit­drukkelijk overeen dat opdrachtnemer bevoegd is afgifte van zaken op te schorten totdat op­drachtgever aan zijn verplichting tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder begre­pen daarover verschuldigde rente en kosten, als­mede aan zijn verplichting tot vergoeding van schade aan opdrachtnemer in het kader van de betrokken rechtsverhouding geleden heeft vol­daan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.
b.  Onder de zaken genoemd in sub a. worden in ieder geval begrepen boeken, bescheiden, stuk­ken, administratieve gegevens en andere (digitale) gege­vens(dragers) welke tot stand zijn gebracht ten aanzien van het uitvoeren van de opdracht.

Overmacht
Artikel 14
a.  Als gevallen van overmacht gelden in ieder geval: staking, diefstal, overheids­maatregelen, brand, computerdefecten, epide­mieën, verlies van de gegevens, oorlog, water­schade en alle overige omstandigheden welke nakoming van de overeenkomst al dan niet tijde­lijk verhinderen
b.  Ingeval van overmacht wordt de levertijd met de duur van de overmachtsituatie verlengd en heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden middels een aangetekende brief.
c.  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor even­tuele schade ontstaan door beschadiging dan wel tenietgaan van stukken of bescheiden van derden, welke opdrachtnemer voor opdrachtge­ver in bewaring heeft.
d.  Opdrachtgever heeft ingeval van een situatie van overmacht welke langer dan een maand voort­duurt het recht om de overeenkomst op te zeg­gen. Deze opzegging dient middels aangeteken­de brief te geschieden en dient voor beëindiging van de overmacht door opdrachtnemer te wor­den ontvangen.
e.  Bovengenoemde ontbinding ontslaat opdracht­gever niet van de op hem rustende verplichting tot betaling van het in artikel 19 bepaalde. De kosten welke vallen tussen de datum van laatste declaratie en de datum van ontbinding komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever kan bij ontbinding geen aanspraak maken op schadevergoeding.
f.   Voor zover de opdracht niet is geëindigd zal de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht hervatten.

Algemene bepalingen van financiële aard
Artikel 15
a.   Indien partijen niet schriftelijk anders zijn over­eengekomen, wordt het honorarium van de op­drachtnemer vastgesteld aan de hand van een uurhonorarium.
b.   het (uur)honorarium kan jaarlijks worden geïndexeerd.
c.   het (uur)honorarium kan op andere grondslag door de opdrachtnemer worden verhoogd, in dat geval is de opdrachtgever bevoegd de opdracht te doen eindigen met in achtneming van artikel 10.

Declaratie
Artikel 16
Tenzij anders is overeengekomen, zal de declara­tie zodanig gespecificeerd zijn, dat opdrachtgever vol­doende zicht heeft op de samenstelling van de componenten die tezamen het gedeclareerde be­drag vormen.

Reclamering
Artikel 17
a.  De reclames dienen schriftelijk binnen 1 maand na iedere levering of – indien het gebrek of ge­breken betreft, dat of die nadien is of zijn gecon­stateerd – binnen 1 maand na zodanige consta­tering bij opdrachtnemer te zijn ingediend. De re­clame zal moeten behelzen een (gemotiveerde) omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde gebreken.
b.  Opdrachtnemer deelt opdrachtgever binnen veertien dagen na datum van ontvangst van de reclame mede of en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de reclame wordt tegemoetge­komen.
c.  Reclames inzake door opdrachtnemer verrichte leveringen en/of verrichte diensten/verrichtingen en daartoe verrichte arbeid geven opdrachtgever uitdrukkelijk niet de bevoegdheid de verplichting tot betaling van openstaande declaraties op te schorten.
d.  Reclames inzake door opdrachtnemer aan op­drachtgever verzonden declaraties dienen te ge­schieden binnen twee weken na de op de decla­ratie vermelde datum van verzending. Ieder recht van reclame van declaraties vervalt door over­schrijding van de in dit lid genoemde termijn, ten­zij opdrachtgever op grond van door hem te stel­len en te bewijzen overmacht niet binnen bedoel­de termijn kennis heeft kunnen nemen van de in­houd van de declaratie. In laatstbedoeld geval gaat de termijn in op de dag der kennisneming.

Intellectuele eigendom
Artikel 18
Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van opdrachtnemer afkomstige of door hem ge­bruikte computerprogramma’s, systeemontwer­pen, werkwijzen, onderzoeksmethoden, rapporten etc. worden en blijven, zowel tijdens als na uitvoe­ring van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend eigen­dom van opdrachtnemer, één en ander onge­acht het aandeel van de opdrachtgever zelf of inge­scha­kelde derde(n) in de totstandkoming van de hier­boven bedoelde programma’s, ontwerpen, werk­wijzen etc. Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht uit­sluitend en uitdrukkelijk aan opdrachtnemer voor­behouden.

Betaling
Artikel 19
a.  De opdrachtnemer is steeds gerechtigd een  voorschot te verlangen. Het voorschot zal worden verrekend met de einddeclaratie. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal opdracht­nemer zijn werkzaamheden slechts aanvangen c.q. voortzetten na betaling van dit voorschot.
b.  De declaratie dient te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie, waarna de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.
c.  Na het verstrijken van de onder lid a. genoemde termijn is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van wettelijke rente ex artikel 6:119a BW, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.
d.  Na het verstrijken van de in lid b. genoemde ter­mijn is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer daarnaast verschuldigd alle ge­maakte kosten om buiten rechte betaling van de declaratie te verkrijgen, welke kosten minimaal 15% van de hoofdsom zullen bedragen vermeer­derd met omzetbelasting met een minimum van 70 euro, zonder dat de opdrachtnemer gehouden is aan te tonen of hij de betreffende kosten daad­werkelijk heeft gemaakt. Voorts is opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd alle door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kos­ten.
e.  Blijft naar aanleiding van een verzoek een voor­schot te betalen of zekerheid te stellen een deugdelijke reactie op dit verzoek uit, dan zal op­drachtnemer gerechtigd zijn schriftelijk per aan­getekende brief dan wel per telefax met ingang van tweemaal vierentwintig uur na de datum van verzending, de overeenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van opdracht­nemer op betaling van het reeds geleverde en op aan hem vanwege de ontbinding toekomende schadever­goeding.
f.   Onverminderd iedere mededeling door de op­drachtgever bij het verrichten van zijn beta­ling en onverminderd de wijze van administratie­ve ver­werking van de betaling door opdrachtge­ver, zul­len betalingen van de opdrachtgever steeds en uitsluitend geacht worden in mindering te strek­ken op de opdrachtnemer openstaande bedra­gen en wel op de navolgende wijze. Allereerst zal iedere betaling in mindering strekken op door opdrachtgever verschuldigde incassokosten en rente, vervolgens zullen betalingen in mindering strekken op de oudste openstaande declaraties van opdrachtnemer. 

Geschillen
Artikel 20
a.  Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voor­waarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
b.  Geschillen in eerste aanleg worden beslecht door de be­voegde rechter te Rotterdam.

Hinloopen Klene Belastingen en Administratie is aangesloten bij Register Belasting Adviseurs.

Wij bedienen klanten in de regio’s Lansingerland, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Rotterdam, Delft en omstreken.